Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha, Kolhapur

Raje Ramrao Mahavidyalaya, Jath